DC &PT - Thời Sự 2019     

 

TTg Phúc kêu gọi tôn giáo ‘đồng hành’ với chính phủ,

cảnh báo thế lực chống phá

 LGT DC & PT: Tôn giáo quốc doanh, chùa quốc doanh, sư quốc doanh, tín đồ quốc doanh là những sản phẩm do đảng tạo dựng ra và kết quả nhất thời mà mọi người đă thấy. Là Thủ tướng ông Phúc tuyên bố sáo ngữ mà không biết ngượng. Chẳng là, đảng muốn người dân vô tín ngưỡng, nhà nước tiêu diệt tôn giáo có chính sách. Kết quả là xă hội băng hoại, mê tín dị đoan phổ biến, mua thần bán thánh trắng trợn. Cổ súy, dung dưỡng cho sự giả dối và bài trừ điều chân thật, cái thánh thượng, . Đó là bộ mặt thật của xă hội VN dưới chế độ CS.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các chức sắc tôn giáo Việt Nam tại Đà Nẵng 9/8/2019. Photo Chinh Phu