DC&PT - Thời Sự 2019

 

Sẽ có định nghĩa về người có tài năng

LGT DC & PT: T́m việc ở VN rất khó: có bằng, có thẻ đảng, trung thành với đảng, theo phe Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đi rồi có thể bị mất việc v́ TBT mới cũng cần "cán bộ chiến lược", tay em trung thành. Bao nhiêu luật, bao nhiêu tuyển lựa, bao nhiêu quy tŕnh đă không ngăn được bộ trưởng bất tài, cán bộ bất lực, tham nhũng. Luật cũ và luật mới. Luật bất thành văn "nhất hậu duệ, nh́ tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ" luôn luôn hiệu nghiệm.

 

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan để nghiên cứu, đề xuất phương án định nghĩa chung về người có tài năng để làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức tuyển dụng...

Đầu kỳ họp, Quốc hội đă thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Nguyễn Lê

 

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan để nghiên cứu, đề xuất phương án định nghĩa chung về người có tài năng để làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức tuyển dụng.

Đó là thông tin được nêu tại báo cáo dự kiến tiếp thu, giải tŕnh ư kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, vừa được Bộ Nội vụ hoàn thành.

Chiều 10/6 Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật này.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ chiều 24/5, nhiều ư kiến c̣n băn khoăn về quy định chính sách đối với người có tài năng, điểm mới của lần sửa đổi bổ sung này.

Dự thảo luật quy định:

"Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ

1. Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đăi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

2. Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và chế độ đăi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

3. Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lư cán bộ, công chức quy định chế độ sử dụng, đăi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lư.".

Kết quả thảo luận tại tổ, một số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định cụ thể về chính sách đối với người có tài năng, vì thực tế mỗi ngành, nghề, lĩnh vực cần thu hút người có tài năng có đặc thù riêng nên không thể quy định hết trong luật được.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giải thích khái niệm "người có tài năng". Một số ý kiến khác đề nghị làm rõ hơn thế nào là "người có tài năng trong hoạt động công vụ" và có tiêu chí xác định người có tài năng.

 Có vị đại biểu đề nghị thay cụm từ "người có tài năng" bằng cụm từ "người có tŕnh độ chuyên môn"; cân nhắc về cụm từ "trong hoạt động công vụ", vì đây là tuyển dụng người có tài năng vào làm việc chưa trở thành công chức.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào luật một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng để làm nền tảng, định hướng cho Chính phủ quy định cụ thể trong các nghị định. Có vị đề nghị bổ sung quy định xử lý trường hợp sau khi được thu hút về làm việc nhưng người đó không c̣n thể hiện được tài năng hoặc tự ư bỏ vị trí việc làm của mình.

Ư kiến khác đề nghị cân nhắc việc giao người đứng đầu cơ quan quản lư cán bộ, công chức quy định chế độ sử dụng, đăi ngộ người có tài năng trong tổ chức ḿnh, vì ở trong cùng đơn vị hành chính hoặc ở đơn vị hành chính có điều kiện tương đồng nhưng quy định chế độ đăi ngộ khác nhau là không hợp lư. Có ý kiến đề nghị phân cấp cho Hội đồng nhân dân các cấp thẩm quyền quy định về chính sách thu hút nhân tài để bảo đảm tính chủ động của địa phương.

Bộ Nội vụ cho biết, tiếp thu ư kiến các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo luật sẽ được nghiên cứu, bổ sung, làm rơ hơn về nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng.

 Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan để nghiên cứu, đề xuất phương án định nghĩa chung về người có tài năng để làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức tuyển dụng.

Trích: VnEconomy 09.06.19

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                          

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục