DC&PT - Thời Sự 2019

 

Phải ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt

t́nh trạng chạy chức, chạy quyền

LGT DC & PT: Thể chế độc đảng và nạn bè cánh, che chắn, lạm quyền cũng như hai mặt của một đồng tiền. Chạy chức, chạy quyền c̣n là công cụ để kéo bè, kéo cánh, bảo đảm sự trung thành trong cuộc tranh giành quyền lực, ở địa phương và trung ương. Chỉ có phe này thắng phe kia. Không thể dẹp nạn chạy chức, chạy quyền. Họa chăng, lúc trước phải chọn một phe th́ bây giờ chạy theo phe thắng thế. Làm ǵ có khách quan, minh bạch và chính xác? 

V́ ôm chế độ độc đảng nên nhiều phương cách tổ chức khoa học hơn, nhẹ nhàng hơn, hiệu nghiệm hơn, và ít tốn kém hơn đă bị loại trừ, bỏ qua.

 

Công tác cán bộ, phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài, nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù. 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, ngày 18-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, mặc dù c̣n có những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhưng nh́n chung trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đă hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh T.B

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, đây là năm có ư nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. V́ vậy, cần phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; sự lănh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các đồng chí phải chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Trước hết cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là kiên quyết, kiên tŕ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi t́nh trạng suy thoái trong Đảng, làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng nhỏ đi bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Cùng với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lư điều hành...

Tích cực tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên việc sắp xếp phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn, v́ nếu làm sai th́ khó khắc phục, sai một ly đi một dặm, rơ đến đâu làm đến đấy.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lư. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài, nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

“Trong công tác cán bộ để chuẩn bị lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm có tài để tŕnh các cấp lănh đạo quyết định, theo tôi cần quan tâm 3 nhân tố: Thứ nhất, người đứng đầu; Thứ 2, là người làm công tác tổ chức; Thứ 3 là người được lựa chọn. Nếu người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và cán bộ được bổ nhiệm có ḷng tự trọng thấy ḿnh có đủ hay không đủ năng lực để bản thân sẵn sàng đảm nhận hoặc từ chối chức vụ được giao. Nếu làm được như vậy th́ chúng ta sẽ sớm khắc phục chạy chức, chạy quyền. Đây là chuẩn bị c̣n quyết định là tập thể cấp ủy. Cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, là liên quan trực tiếp đến con người, bởi vậy, trong quá tŕnh thực hiện cần phải kết hợp chặt chẽ, hài ḥa giữa công tác tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát”- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

 

Quang cảnh hội nghị sáng 18-1. Ảnh T.B

 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nêu gương trở thành việc làm tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện. Tham mưu các giải pháp phù hợp để việc nêu gương có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lăng phí, tiêu cực; trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; trong công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 

“Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt t́nh trạng chạy chức, chạy quyền. Lâu nay trong công tác cải cách hành chính phía Nhà nước được làm mạnh, nhưng “bên Đảng” chưa làm mạnh nên nhiều thủ tục trong công tác cán bộ c̣n rườm rà, mất quá nhiều thời gian. Cần sớm rà soát để đảm bảo quy định thiết thực, ngắn gọn mà hiệu quả. ”- đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu.

 

TRẦN B̀NH

 

Trích: SGGP 18.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục