DC&PT - Thời Sự 2019

Bàn về một chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

·                      

Nguyễn Đ́nh Cống

 

Đó là Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thưVề nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không c̣n đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Tôi vô t́nh biết chỉ thị này, t́m hiểu xem sao, thấy buồn cười, đành viết vài câu bàn luận để may ra có ai t́m thấy được trong đó vài ư đúng hoặc sai nào đấy.

Nội dung chỉ thị gồm có phần đánh giá t́nh h́nh đảng viên hiện tại và đề ra 7 nhiệm vụ. Về t́nh h́nh, chỉ thị đặc biệt chú ư đến các mặt yếu kém và nhận định: “Những khuyết điểm, yếu kém đă ảnh hưởng không nhỏ đến vai tṛ lănh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Tóm tắt 7 nhiệm vụ như sau:

1- Nâng cao nhận thức; 2- Chấn chỉnh công tác kết nạp; 3- Tăng cường công tác quản lư, giáo dục; 4- Kịp thời đưa những đảng viên không c̣n đủ tư cách ra khỏi Đảng; 5- Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; 6- Có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc; 7- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chỉ thị này góp thêm số lượng các văn bản nhằm làm cho Đảng trong sạch và vững mạnh. Văn bản loại này đă có nhiều lắm. Thế nhưng nội dung của chỉ thị 28 chẳng có ǵ mới, chỉ là nhắc lại những điều cũ, những thứ nhàm chán, có rất ít giá trị.

Một điều rất quan trọng là nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Mục đích là điều cần hướng tới, cần đạt được, c̣n phương tiện là cái dùng để đạt mục đích, nó là tạm thời. Một việc làm có mục đích trước mắt là AB nào đó, rồi AB trở thành phương tiện để đạt mục đích CD, tiếp theo CD trở thành phương tiện nhằm tới mục đích EF v.v… Việc làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, suy cho cùng chỉ là tạo phương tiện để Đảng nhằm mục đích khác, cao hơn. Vậy mục đích cao hơn đó là ǵ?

Phải chăng Đảng cho rằng cần lấy lại niềm tin của dân, để củng cố vai tṛ lănh đạo và cầm quyền, từ đó sẽ theo một trong 2 hướng sau: Hướng 1- Để thực thi Chủ nghĩa Mác Lê (CNML), xây dựng CNXH; Hướng 2- Để xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

Có ư kiến cho rằng cần theo hướng 1 để thực hiện hướng 2. Tôi không tán thành.

Nếu theo hướng 1 th́ cách ǵ rồi cũng thất bại, chẳng những không xây dựng được CNXH theo tuyên truyền mà cũng không thể nào lấy lại được ḷng tin của dân, không thể nào làm trong sạch được nội bộ. V́ sao vậy? V́ đó là con đường trái với Đạo Trời, không hợp Ḷng Người. Nó chỉ mang lại cho một vài nhóm nhỏ những quyền lợi to lớn so với những điều mà đại đa số dân chúng được hưởng hoặc những tai họa mà họ phải chịu. Ngoài ra, theo hướng 1 phải chăng chỉ là để thỏa măn sự cuồng tín của những kẻ u mê, quá tin vào học thuyết CNML, một học thuyết chứa nhiều độc hại, đă bị từ bỏ ở nhiều nơi, đang trên con đường sập đổ.

Khi xem CNXH như một thứ cần đạt được là nhầm giữa phương tiện và mục đích. Trong sự phát triển của nhân loại, ngay cả khi có chủ nghĩa nào tỏ ra tốt đẹp chăng nữa th́ chỉ nên xem đó là phương tiện để vươn tới mục đích cao hơn là tự do và hạnh phúc của toàn dân. Nếu xem CNXH là mục đích th́ đă phạm sai lầm về nhận thức và dẫn tới những chủ trương và hoạt động sai quy luật. Huống hồ, khi CNML và CNXH đă phơi bày nhiều độc hại mà vẫn cứ cố xem là mục đích, cố kiên tŕ th́ sự sai lầm càng tích lũy.

Một hiện thực là trước đây có nhiều đảng viên (ĐV) tốt, ưu tú c̣n bây giờ có rất nhiều ĐV kém phẩm chất. Từ đây có 2 nhận thức nhầm. Một, cho rằng Đảng trước đây tốt hơn Đảng bây giờ. Hai, cho rằng có hiện tượng trên là do một số ĐV thoái hóa, biến chất. Tôi nghĩ, khi đánh giá một đảng chính trị th́ phải căn cứ vào mục đích họ hướng tới, vào chủ thuyết mà họ theo, vào đường lối của họ. Nếu vậy th́ đảng CSVN trước đây và bây giờ giống nhau về mục đích là CNXH tiến lên CNCS, và học thuyết CNML. Trước đây Đảng đấu tranh cho độc lập và thống nhất chỉ là nhằm tạo phương tiện để nắm quyền độc tài, để tự do thực thi CNML. Khác nhau cơ bản chỉ ở chất lượng ĐV.

Sự khác đó, sự xấu đi đó là do đảng và CNML tạo ra. Môi trường xă hội chính trị trước đây làm sản sinh nhiều người tốt, có ḷng yêu nước cao, họ vào đảng là để đấu tranh cho độc lập, họ mang theo vào đảng những đức tính tốt vốn có. Nh́n vào những đảng viên đó, nhiều người lầm tưởng là sự tốt của Đảng. Nhưng rồi đảng đă nhào nặn, khống chế họ, buộc họ đi theo CNML làm cho số đông phải phục tùng và số ít chống lại. Họ chống lại v́ nhận ra rằng CNML có nhiều độc hại, theo nó sẽ mang lại nhiều tai họa cho dân tộc và nhân loại.

Để đảng CS trở thành một “Giai cấp mới” người ta làm đồng thới 2 việc: 1- Tạo đặc quyền đặc lợi cho số đông ĐV. 2- Ra sức tuyên truyền về vinh dự vô cùng lớn lao khi được vào đảng (sự tuyên truyền này là rất mạnh vào những năm 1954 đến 1975). Hai điều trên cùng với sự độc tài toàn trị đă làm giảm sút hoặc biến mất khỏi đảng những người có phẩm chất cao quư, làm xuất hiện khá đông những kẻ cơ hội, thiếu trung thực mà lắm chước quỷ mưu ma, chúng t́m mọi cách vào đảng để có được quyền lợi và vinh dự. Như vậy hiện nay có nhiều đảng viên kém phẩm chất th́ sự kém đó phần lớn không phải mới sinh ra mà đă có sẵn trong CNML, đă ẩn giấu sẵn trong từng con người cơ hội. Khi những người đó nắm được quyền lực th́ sự xấu xa có dịp hoành hành.

Nên đặt vấn đề, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh để đi tiếp theo hướng 2: Xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do hạnh phúc cho toàn dân. Phải thấy rằng CNML, CNXH chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích. Mà phương tiện, khi tỏ ra không c̣n thích hợp th́ cần thay đổi. Tiếc mà làm ǵ. V́ tiếc công sức đă bỏ ra để đi theo con đường sai chỉ chứng tỏ sự ngu muội. Trước hết cần đổi mới nhận thức.

Nếu cứ kiên tŕ CNML th́ chắc chắn thất bại, nhưng nếu ĐCSVN chỉ muốn làm trong sạch để củng cố và kéo dài sự cầm quyền th́ vẫn có thể làm được khi biết tuân theo Đạo Trời và hợp Ḷng Người. Trước đây ĐCSVN là đảng lănh đạo làm cách mạng. Hiện nay ĐCSVN là đảng chính trị cầm quyền. Nếu từ bỏ CNML, theo cách tổ chức và đường lối của một đảng chính trị cầm quyền, th́ việc làm trong sạch đảng không có ǵ khó, không cần mất công, tốn của, ra nhiều nghị quyết và chỉ thị để rồi chúng nhanh chóng biến thành hàng hóa của đồng nát.

Trích: Tiếng dân 27.02.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục