DC&PT - Thời Sự 2018

Thật ra, dân ta đang phải nuôi cán bộ như thế nào?

 Xuân Dương