DC&PT - Thời Sự 2018

 

 

Trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở đâu?

Trúc Giang

Trong Hi ngh TƯ 7 va qua, Tng bí thư Nguyn Phú Trng đă nhn nhá rt mnh vào vic xây dng đi ngũ cán b cp chiến lược cho giai đon ti, ông vn xác đnh tiêu chun là “va hng va chuyên”. Trong đó “hng” tc phi là đng viên ca đng ông, c̣n “chuyên” nghĩa là đ hc v hc hàm, mà hc hàm phó giáo sư, giáo sư th́ tuyt đi đa s là do h thng “quc doanh” ca Đng phong tng... Ông Trng luôn tin rng, cái đi ngũ do ông và các cp y đng ca ông la chn s có th đm đương được các công vic cn thiết trong thi đi công ngh 4.0, có th chơi ngang nga vi các đi tác trong các hip đnh EVFTA, CP TPP hay TPP... Đy là ông Trng nghĩ, ch nhng người có chút quan tâm, am hiu t́nh h́nh th́ chng ai nghĩ thế. Người ta đă thy đng ca ông đă loi b, hoc vô hiu hóa nhiu người có đc có tài tht s (ch không phi loi “hng-chuyên” như tiêu chun rm ca đng). Đin h́nh như chuyn Giáo sư  Phan Đ́nh Diu b loi ch v́ không chu vào đng và cũng v́ nhng v B trưởng đng “biết đón thi cơ” như Nguyn Văn Hiu thy tài năng và tm nh́n ca ông tuy rt quư cho đt nước nhưng li không đem li món li c th ǵ cho cá nhân ḿnh; hay nhà toán hc danh tiếng Ngô Bo Châu b người ca đng kỳ th, đ kích ch v́ phát biu my câu chch ra khi “l” ca đng; thm chí doanh nhân thành đt thc s, có th cnh tranh ngang nga vi doanh nghip các nước phát trin c̣n b b tù dài hn ch v́ mun điu chnh li mt s quy chế, khuôn kh không phù hp cho s phát trin (xin xem bài được đăng dưới đây: “Ông Trn Huỳnh Duy Thc được tr li t do th́ đem li li ích ǵ cho đt nước?”). Đc bit vô lư na,  gn đây có câu chuyên v Giáo sư Trương Nguyn Thành t M v. Ông là mt Giáo sư gii và có tâm nguyn mun được đóng góp cho s nghip đào to bc Đi hc trong nước. Nhưng ông đă b người ca đng thng tay loi b khi v trí Hiu trưởng Trường Đi hc tư thc Hoa Sen vi mt lư do lăng xt (mc dù chính Hi đng Qun tr Đi hc Hoa sen đă tín nhim, đánh giá cao v năng lc chuyên môn cũng như kh năng qun lư ca ông trong vai tṛ Hiu phó mà ông đm nhim t năm 2016).

Kiu cách la chn cán b ca đng ông Trng phi chăng có th ngm rng:

          “ Gánh vàng đi đ sông Ngô

Đêm nm tơ tưởng đi ṃ... bn chm không”...???

Bauxite Vit Nam

Với cơ chế “Đảng cử dân bầu”, nhưng lại thiếu chế tài khi Đảng cử sai người, đưa đến việc người dân nhầm lẫn khi so bó đũa chọn cột cờ. Như vậy, trách nhiệm lớn nhất ở đây là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi Đảng cấp trên ‘tự phê’

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kư ban hành ngày 19-5-2018 [tải về tại http://bit.ly/2IEJuAE], có đánh giá như sau (trích):

“Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt c̣n hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; tŕnh độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế c̣n nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lư tưởng, giảm sút ư chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lănh đạo, quản lư, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lăng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đảng cử dân bầu! Ảnh: Internet

Không ít cán bộ quản lư doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ư làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lư kỷ luật đảng và xử lư theo pháp luật. T́nh trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi” (hết trích).

Như vậy dễ nhận ra là để giải quyết vấn đề “năng lực đội ngũ cán bộ”, cần thay đổi phương thức tuyển chọn nhân sự cho bộ máy quản trị quốc gia. Nói một cách khác đă đến lúc cần cáo chung phương thức “Đảng cử, dân bầu”.

Lỗi ở… Đảng cấp dưới (!?)

Theo nội dung chi tiết nêu tại văn bản có tên “Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lănh đạo, quản lư theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI)” số 15-HD/BTCTW do Trưởng Ban tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng – ông Tô Huy Rứa kư ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2012, th́ Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, lănh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị cùng có trách nhiệm thực hiện những nội dung chi tiết của Hướng dẫn 15-HD/BTCTW.

“Được sự ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lư, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo lại cho địa phương, cơ quan, đơn vị; phê duyệt kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lư”. Phần IV “Tổ chức thực hiện” của Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ghi như vậy.

Và chiếu quy định ‘giấy trắng mực đen’ nói trên, cho thấy người đứng đầu Ban Bí thư là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu mọi trách nhiệm về công tác quy hoạch nhân sự các chức danh.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, trong toàn bộ nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kư ban hành, lại hoàn toàn không có ḍng nào nói về trách nhiệm của Tổng Bí thư.

Trong phần đánh số thứ tự '2' của Nghị quyết (nói trên), Tổng Bí thư cho rằng lỗi ở đây hoàn toàn từ các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới: “Nhận thức và ư thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lănh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng đúng mức” (hết trích).

Chỉ được chọn trong giới hạn của 4,5 triệu đảng viên

Cá nhân người viết tin rằng cần hết sức chia sẻ về lỗi ở đây (nếu có) của Tổng Bí thư trong t́m kiếm cán bộ liêm chính đủ tài và đức. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng chịu sự giới hạn t́m kiếm nhân sự trong số chỉ có 4,5 triệu đảng viên trên tổng số dân Việt Nam là 96.387.394 người vào ngày 22/05/2018, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/).

Con số từ Tổng cục Thống kê công bố về kết quả khảo sát t́nh h́nh kinh tế xă hội cả nước 9 tháng đầu năm 2017, cho biết về lĩnh vực lao động, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm khảo sát ước tính 48,21 triệu người, tăng 391,8 ngàn người so với cùng thời điểm năm trước.

Như vậy, nếu làm phép toán trừ lớp bốn, số người lao động này với các đảng viên (bao gồm cả đảng viên quá tuổi lao động), th́ có đến 43,5 triệu lao động không đảng viên. Chỉ cần 2/10 trong số này là thành phần thuộc nhân sự quản trị giỏi, th́ vẫn vượt quá xa trong con số vỏn vẹn 4,5 triệu đảng viên để ông Tổng Bí thư chọn lựa.

Xin được gửi đến ông Tổng Bí thư về nội dung của Điều 14.1, Hiến pháp 2013 liên quan đến chuyện ‘quy hoạch cán bộ nguồn’: “1. Ở nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xă hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

T.G.

VNTB gửi BVN

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com  

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục